Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM toetst eisen aan transmissiesysteem ter voorkoming van grootschalige uitval

ACM heeft het concept-besluit Elektriciteit en Gas getoetst. Het Besluit maakt deel uit van de wetgevingsagenda STROOM.

Het Besluit bevat een nadere uitwerking van eisen die aan het transmissiesysteem worden gesteld ter voorkoming van grootschalige uitval. In lijn met eerdere beleidsvoornemens behelst dit een herziening van de bestaande eisen die is ingegeven door de wens om ondoelmatige investeringen in een te zwaar uitgerust net te vermijden. In het kader van deze doelmatigheidsafweging wil ACM wijzen op de mogelijkheid om met een relatief beperkte investering de maximale uitval die het gevolg kan zijn van een storing aanzienlijk terug te dringen. ACM licht dit hierna verder toe.

Lagere toegestane maximale uitval is haalbaar
Welke mate van uitval acceptabel is, en hoe groot het risico daarop mag zijn, zijn beleidsmatige vragen. Waar de grens ligt van wat acceptabel is, valt lastig te bepalen. Ter beantwoording van deze vragen kan een afweging worden gemaakt tussen de kosten van extra waarborgen tegen uitval enerzijds en de waarschijnlijkheid van een storing en de omvang van de uitval en de daarmee gemoeide schade anderzijds.

In augustus 2013 heeft het ministerie van Economische Zaken een rapport gepubliceerd waarin de resultaten van een onderzoek naar deze vragen is neergelegd. In dit onderzoek is onder meer bezien wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van investeringen in een enkelvoudige storingsreserve. Met het wetsvoorstel STROOM en het Besluit worden de conclusies van dit rapport neergelegd in regelgeving. Daartoe is in het wetsvoorstel STROOM als uitgangspunt vastgelegd dat het transmissiesysteem voor elektriciteit zodanig is ontworpen en in werking wordt gehouden dat het transport van elektriciteit ook verzekerd is, indien zich een enkelvoudige storing in het systeem voordoet (n-1), ook in onderhoudssituaties. In het Besluit worden vervolgens bepaalde situaties en onderdelen van het systeem van deze eis uitgezonderd om praktijk en regelgeving met elkaar in overeenstemming te brengen zonder dat dit tot ondoelmatige investeringen leidt.

In het rapport wordt geconcludeerd dat de investeringskosten om het gehele transmissiesysteem van TenneT uit te rusten conform de n-1 eis, ook bij onderhoud, circa 7 miljard EUR bedragen. ACM begrijpt uw oordeel dat de omvang van deze kosten buitenproportioneel is. Zoals ACM ook al ten tijde van de totstandkoming van het rapport bij uw Ministerie heeft aangegeven, ziet zij echter een alternatief met beperktere uitzonderingen op de n-1 eis, dat een relatief beperkte investering met zich meebrengt en toch de maximale uitval bij een storing vrijwel halveert. Dit alternatief maakte geen deel uit van voormelde rapportage. Concreet betekent dit alternatief dat naar schatting 100 miljoen EUR extra wordt geïnvesteerd in de aanpassing van cruciale stations (twee EHS en vijf HS stations) om de grenzen van de belasting (het verbruik) dat bij een storing maximaal wordt afgeschakeld, te halveren.

Met deze extra investering zou het aantal storingsminuten – afgezet tegen de maximale uitval die het gevolg kan zijn van een storing in een transmissiesysteem dat is uitgevoerd conform de minimumvereisten van het Besluit – kunnen worden teruggebracht van 240 miljoen (waarbij bijvoorbeeld 1 miljoen afnemers 4 uur lang verstoken blijven van elektriciteit), naar 120 miljoen. Een dergelijke omvang komt in de buurt van de geschatte omvang van de uitval die het gevolg was van de recente storing in Diemen.

Tot slot merkt ACM op dat een dergelijke investering de uitvoering van het transmissiesysteem ook in lijn zou brengen met de wijze waarop de transmissiesystemen in de ons omringende landen zijn uitgerust.