Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak rechtbank Rotterdam over informatieverzoek van Sandd

22-05-2015

Informatie uit de dossiers van ACM valt niet onder de Wob

Het oordeel van de rechtbank

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) hoeft informatie die zij bij de uitvoering van haar wettelijke taken heeft gekregen niet aan derden te geven. De rechtbank heeft dit geoordeeld. ACM heeft daarom een verzoek van Sandd om zulke informatie terecht afgewezen.

Sandd had op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan ACM om informatie verzocht over de goedkeuring van het postzegeltarief van PostNL. Het verlenen van zulke goedkeuring is een wettelijke taak van ACM. De rechter bevestigt nu dat ACM juist heeft gehandeld door het verzoek van Sandd niet aan de Wob te toetsen.

Volgens de rechtbank is ACM namelijk terecht ervan uit gegaan dat artikel 7 van de Instellingswet ACM een bijzondere geheimhoudingregeling bevat, die voorrang heeft op de Wob. Die geheimhouding geldt voor de informatie die ACM bij de uitvoering van haar wettelijke taken heeft verkregen. Die taken zijn kortweg toezicht, handhaving en regulering. Als de geheimhoudingplicht van artikel 7 van de Instellingswet geldt, is de Wob niet meer van toepassing.

Is de Wob nu helemaal niet meer van toepassing voor ACM?

De Wob blijft nog wel van toepassing op verzoeken om informatie over andere, dan de in artikel 7 van de Instellingwet ACM bedoelde informatie. Bijvoorbeeld informatie over de interne bedrijfsvoering van ACM.

Waar vind ik meer informatie?

De  uitspraak van de rechtbank Rotterdam is na te lezen op rechtspraak.nl:

Tegen de uitspraak staat hoger beroep open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.