Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak Rechtbank Rotterdam over fusie Brabantse ziekenhuizen

13-04-2015

De Rechtbank Rotterdam heeft op 9 april 2015 het beroep van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) tegen een fusiebesluit van ACM niet-ontvankelijk verklaard.

ACM had in dat besluit twee ziekenhuizen in Noord Brabant toestemming gegeven om te fuseren. Het ging om het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Sint. Franciscus ziekenhuis in Roosendaal die zijn samengegaan onder de naam Bravis.

De NPCF had beroep aangetekend tegen dit besluit van ACM. De rechtbank heeft overwogen dat de NPCF geen belanghebbende is bij de procedure. Voor consumentenorganisaties geldt volgens de  Mededingingswet dat zij belanghebbend zijn. De rechtbank oordeelde echter dat de NPCF geen consumentenorganisatie is zoals bedoeld in de Mededingingswet. Ook is de NPCF geen belanghebbende onder de Algemene Wet Bestuursrecht.

De rechtbank woog  mee dat  NPCF met deze procedure een tegengesteld belang lijkt te verdedigen aan dat van haar leden. Zorgbelang Brabant, een patiëntenorganisatie die lid is van Zorgbelang Nederland die op haar beurt weer lid is van NPCF. Zorgbelang Brabant, had zich in deze procedure bij ACM juist gemeld als een voorstander van de fusie.

Volgens de statuten van NPCF behartigt zij de gemeenschappelijke belangen van patiënten-consumentenorganisaties. De statuten noemen niet uitdrukkelijk het behartigen van collectieve belangen van patiënten.

De NPCF kan binnen 6 weken hoger beroep instellen tegen de uitspraak.

Lees de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op rechtspraak.nl: