Kruimelpad

Regelgeving

Beoordeling Projecten van gemeenschappelijk belang

18-11-2014

De Europese Commissie heeft regels opgesteld voor grote investeringen in energie infrastructuur (Verordening (EU) 347/2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur van 17 april 2013). Op basis van deze regels dienen lidstaten en nationale regulerende instanties ervoor te zorgen dat er passende stimulansen worden verleend wanneer een projectpromotor zich blootstelt aan grote risico’s bij de ontwikkeling, bouw of uitbating, of bij het onderhoud van bepaalde projecten van gemeenschappelijk belang. Ook bepalen deze regels dat elke nationale regulerende instantie haar methodologie bekend dient te maken, alsook de criteria die zij gebruikt om investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten en de daarbij behorende grotere risico's te evalueren. Middels onderliggend document vult ACM deze verplichting in, zowel voor elektriciteit als voor gas.