Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraken CBb tariefregulering regionale netbeheerders 2011-2013

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 13 februari 2014 acht uitspraken gedaan over een reeks tariefreguleringbesluiten voor de regionale netbeheerders (RNB’s) gas en elektriciteit.

De besluiten bevatten de x-factoren voor de RNB’s elektriciteit voor de periode 2011-2013 en de tarievenbesluiten van de RNB’s elektriciteit 2011 en 2012 en gas 2012. Ook het x-factorbesluit periode 2011-2013 en het tarievenbesluit 2011 voor TenneT waren oorspronkelijk onderdeel van de procedure. Deze werden echter hoofdzakelijk aangehouden.

De uitspraken van het CBb bevatten een waaier aan onderwerpen. Het College heeft de besluiten nagenoeg geheel in stand gelaten. ACM benoemt hierna de belangrijkste onderdelen.

Negatieve x-factor en kostengegevens van netbeheerders

De gronden van afnemersvereniging VEMW en FME gericht tegen het vaststellen van een negatieve x-factor en de toepassing ervan in de tarievenbesluiten worden bij gebrek aan nadere onderbouwing en onder verwijzing naar een eerdere principiële uitspraak afgewezen. Een negatieve x-factor is niet per definitie ontoelaatbaar. De door VEMW laat in de procedure ingebrachte stukken worden wegens strijd met de goede procesorde gepasseerd.

FME meende verder dat ACM de x-factorbesluiten niet kon vaststellen, omdat er afwijkingen in de kostengegevens van de netbeheerders waren. Het CBb oordeelt dat geen sprake is van onzorgvuldigheid van de zijde van ACM nu ACM zelf een uitgebreid onderzoek was gestart, dat echter nog niet was afgerond.

Decentrale opwekking (dco)

Een langlopende discussie betreft de vergoeding die netbeheerders ontvangen ter dekking van kosten wegens decentrale opwekking van elektriciteit. Westland ontving een lagere vergoeding wegens de vernietiging van het methodebesluit over deze periode. De in het methodebesluit gehanteerde aanpak bleek in strijd met de wet en deze werd daarom aangepast. Daardoor heeft Westland in de vijfde reguleringsperiode aanzienlijk minder inkomsten gekregen. Volgens Westland onvoldoende om de efficiënte kosten terug te verdienen.

Het CBb oordeelt dat indien ACM de rechtmatig gebleken (aangepaste) methode juist heeft toegepast, wat Westland niet betwist, daarmee is gegeven dat Westland de efficiënte kosten kan terugverdienen. Het betoog van VEMW dat ook de aangepaste methode voor dco wegens schending van het kostenveroorzakingsbeginsel in strijd is met de E-wet wijst het CBb af. Artikel 29 en artikel 41b, eerste lid onder a van de E- wet schrijven niet voor wie de kosten uiteindelijk moeten betalen.

Periodieke aansluitvergoeding (pav) voor maatwerkaansluitingen
Tegen het tarievenbesluit van Liander bracht VEMW in dat ACM ten onrechte geen tarieven heeft vastgesteld voor de door Liander voor maatwerkaansluitingen in rekening te brengen periodieke aansluitvergoeding. Het CBb wijst deze beroepsgrond af. De pav voor maatwerkaansluitingen is niet gebaseerd op de gemiddelde kosten voor aansluitingen in een bepaalde categorie, zodat daarvoor ook geen gereguleerde standaardtarieven gelden.

Nacalculatie eenmalige aansluitvergoeding (eav)

ACM paste in het tarievenbesluit Rendo 2012 elektriciteit een negatieve correctie toe voor de eav. Die correctie sloot aan bij een methode waarin de wettelijke formule echter niet juist was toegepast, zoals achteraf in een andere procedure was gebleken. Het hanteren van diezelfde aanpak mag in dit geval evenmin, ook al was het methodebesluit voor de betreffende periode op dit punt niet vernietigd.

ACM kreeg opdracht binnen vier weken opnieuw te beslissen en heeft daar inmiddels invulling aan gegeven door de correctie terug te draaien. Dat wordt verrekend via de tarieven voor 2015. Het effect op de tarieven is beperkt.

Overdracht HS-netten in tarieven

Liander en Enexis verzetten zich tegen de tarieven van TenneT vanwege de wijze waarop de kosten wegens de overdracht van de HS-netten, per 1 januari 2008, waren verwerkt. De feitelijke overdracht heeft bij Liander en Enexis echter pas later plaatsgevonden.

ACM heeft waar nodig de regulatorische situatie gereconstrueerd. Liander en Enexis bepleitten dat in de tarieven van TenneT en in hun eigen x-factor moet worden aangesloten bij de feitelijke situatie (en daarmee de kosten zoals die feitelijk door partijen zijn gedragen) en niet, zoals ACM heeft gedaan, bij de fictieve (regulatorische) situatie.

Het beroep van Liander en Endinet tegen hun eigen x-factorbesluit verklaart het college ongegrond. Het college overweegt dat ACM niet verplicht is om kosten aan de x-factor ten grondslag te leggen die geen verband houden met de wettelijke taken van de netbeheerder.

ACM heeft de kosten van het HS-beheer volgens het CBb daarom terecht buiten beschouwing gelaten. Het CBb verklaart Liander en Enexis niet-ontvankelijk ten aanzien van het tarievenbesluit van TenneT, omdat zij geen belanghebbende zijn. Zij onderscheiden zich volgens het college niet van de andere afnemers van TenneT.

Reguleringsperiode 2011-2013 afgerond

Hiermee is een groot deel van de reguleringsperiode 2011-2013 voor RNB’s gas en elektriciteit afgerond.

ACM-besluiten

Uitspraken CBb