Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffingaanvraag Akzo Nobel IndustrIal Chemicals B.V. (voor gastransportnet)

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt op 19 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn gastransportnet. Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. stelt eigenaar te zijn van een gastransportnet, te Farmsum. Op het net zijn vier afnemers aangesloten. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 104301.

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. een ontheffing wordt verleend.

ACM heeft op 12 september 2013 de ontvangst van de aanvraag in de Staatscourant gemeld.

ACM is van plan een ontheffing te verlenen voor dit gastransportnet. ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 12 september 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 24 oktober 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit. Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 104250.

Op 17 oktober 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot 27 september 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 104301. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in de winter te publiceren.

 

Documenten

Ontheffingaanvraag Akzo Nobel IndustrIal Chemicals B.V. (voor gastransportnet) (PDF - 230.9 KB)
 

Bijlagen

104301 Bijlage 1 - Plattegrond industrieterrein met weergave gesloten distributiesysteem (PDF - 1.22 MB) 104301 Bijlage 2 - Kaart uit kadaster van industrieterrein (PDF - 1.61 MB) 104301 Bijlage 3 - Kaart industrieterrein bedrijven (PDF - 1.54 MB)