Kruimelpad

Ontheffingaanvraag Albemarle Catalysts Company B.V. (voor elektriciteitsnet)

Albemarle Catalysts Company B.V.heeft de Autoriteit Consument & Markt op 14 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn elektriciteitsnet. Albemarle Catalysts Company B.V.stelt eigenaar te zijn van een elektriciteitsnet, te Amsterdam. Op het net zijn drie afnemers aangesloten. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 104259.

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan Albemarle Catalysts Company B.V. een ontheffing wordt verleend.

ACM heeft op 6 mei 2013 de ontvangst van de aanvraag in de Staatscourant gemeld.

ACM is van plan geen ontheffing te verlenen voor dit elektriciteitsnet. ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 6 september 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 18 oktober 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit. Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 104259.

Op 11 oktober 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot 20 september 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 104259. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in het najaar te publiceren.