Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Universiteit Nijmegen voor elektriciteitsnet te Nijmegen

Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen heeft de Autoriteit Consument & Markt op 16 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn elektriciteitsnet. Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen stelt eigenaar te zijn van een elektriciteitsnet, te Nijmegen. Op het net zijn volgens aanvrager acht afnemers aangesloten.

ACM heeft op 6 maart 2013 de ontvangst van de aanvraag in de Staatscourant gemeld.

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen een ontheffing wordt verleend. ACM is van plan geen ontheffing te verlenen, omdat er huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 7 oktober 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 18 november 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit.

Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 104285.

Op 11 november 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot 21 oktober 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 104285. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit.

 

Bijlagen

103495 Oude ontheffing Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen (PDF - 443.25 KB)