Kruimelpad

Ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag VION voor elektriciteitsnet te Son en Breugel.

ACM is van plan geen ontheffing te verlenen voor het elektriciteitsnet van VION Ingredients Nederland (Holding) B.V.te Son en Breugel, omdat er sprake is van een installatie.

VION Ingredients Nederland (Holding) B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt op 6 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn elektriciteitsnet. VION Ingredients Nederland (Holding) B.V. stelt eigenaar te zijn van een installatie, te Son en Breugel. Op het stelsel van verbindingen zijn geen afnemers aangesloten. De zaak is in behandeling onder zaaknummer 12.0289.30.

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan VION Ingredients Nederland (Holding) B.V. een ontheffing wordt verleend.

ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 17 oktober 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 27 november 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit. Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 104250.

Op 21 november 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot en met 31 oktober 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 12.0289.30. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in het najaar te publiceren.