Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codewijzigingsvoorstel handleiding Nestor

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 21 mei 2013 een voorstel ontvangen tot wijziging van de Netcode Elektriciteit en de Aansluit- en Transportvoorwaarden Gas-RNB, als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 12 b, eerste lid van de Gaswet.

Het voorstel heeft betrekking op een te wijzigen verwijzing naar de handleiding Nestor en is ingediend door de gezamenlijke netbeheerders. De thans voorgestelde wijzigingen betreft artikel 3.3.1 van de Netcode Elektriciteit en artikel 3.4.1 van Aansluit- en transportvoorwaarden Gas-RNB.

Het voorstel ligt vanaf de datum van publicatie van deze kennisgeving voor een periode van vier weken voor een ieder ter inzage ten kantore van ACM. Het voorstel wordt tevens op de website van ACM geplaatst. ACM wijst erop dat deze terinzagelegging geen openbare voorbereidingsprocedure is als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Na vaststelling van de codewijziging bij besluit, kunnen belanghebbenden dan ook bezwaar aantekenen tegen het besluit. Partijen kunnen, na de datum van deze publicatie, hun zienswijze naar keuze schriftelijk en/of mondeling naar voren brengen.

Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken, krijgt u hiervoor de mogelijkheid tijdens een hoorzitting op donderdag 20 juni 2013 van 10:00 uur tot 12:00 uur ten kantore van de ACM. U dient zich aan te melden voor deze hoorzitting. Aanmelden is mogelijk tot maandag 17 juni 2013 via een e-mail aan mevrouw P. Horvers (paula [punt] horvers [at] acm [punt] nl (paula[dot]horvers[at]acm[dot]nl)) Indien u tijdens de hoorzitting spreektijd wenst, wordt u verzocht dit bij uw aanmelding aan te geven. Wanneer er geen aanmeldingen zijn, komt de geplande hoorzitting te vervallen.

Schriftelijke zienswijzen over het voorstel kunnen tot vrijdag 28 juni 2013 naar voren worden gebracht aan ACM, ter attentie van de heer Bas van de Lest, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, e-mail: bas [punt] van [punt] de [punt] lest [at] acm [punt] nl (bas[dot]van[dot]de[dot]lest[at]acm[dot]nl), onder vermelding van zaaknummer 13.0258.52.

Indien u van mening bent dat uw zienswijze gegevens bevat die vertrouwelijk moeten worden behandeld, wordt u verzocht om dit in een begeleidend schrijven gemotiveerd aan te geven. U dient hierbij duidelijk aan te geven welke gegevens het betreft.

Uit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvormingsprocedure raadpleegt ACM marktpartijen en marktorganisaties door terinzagelegging van het voorstel, publicatie daarvan in de Staatscourant en op de website, en de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.

 

Documenten

Codewijzigingsvoorstel handleiding Nestor (PDF - 203.91 KB)
 

Bijlagen

Publicatie Staatscourant 15466 (PDF - 112.39 KB)