Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Herzieningsverzoek besluit op klacht Stichting Vill’ABB tegen gemeente Den Haag

De Raad wijst het verzoek d.d. 5 juni 2012 om herziening van het besluit van 12 maart 2010 op het herzieningsverzoek van 13 november 2009, met kenmerk 6854/23, af.

Op 19 oktober 2001 heeft de heer Hendriks, namens Stichting Vill’ABB, een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) tegen de gemeente Den Haag die de Mededingingswet zou overtreden. De afdeling Toezicht Kinderopvang van de GGD Den Haag (hierna: Tokin) en de gemeente Den Haag, maakten zich volgens de heer Hendriks schuldig aan ongelijke behandeling van Vill’ABB ten opzichte van de stichtingen Kinderopvang DAK, Centrale voor Kinderopvang Triodus en 2Samen (hierna gezamenlijk: de koepelorganisaties). Deze ongelijke behandeling betrof volgens de heer Hendriks onder meer de mate van dossiervorming en inspectie en de subsidieverstrekking. De klacht richtte zich tevens tegen de koepelorganisaties. Deze zouden begin 2001 actief dan wel passief hebben meegewerkt aan schriftelijke en mondelinge aansporingen van Tokin aan het adres van de cliënten van Stichting Vill’ABB om hun kinderen niet langer te laten opvangen door Stichting Vill’ABB, maar door de koepelorganisaties. Bij besluit van 14 december 2001 is de klacht van Stichting Vill’ABB door de directeur-generaal van de NMa (hierna: d-g NMa) afgewezen.

Voor zover de aangedragen informatie betrekking heeft op het niet betrekken van de door de heer Hendriks eerder ingebrachte informatie in het rapport “Marktwerking in de kinderopvang” uit 2009, merkt de Raad op dat dit rapport een algemeen karakter had en niet ten doel had een specifieke situatie in Den Haag te onderzoeken. Ook deze door de heer Hendriks aangedragen informatie doet niet ter zake en werpt geen ander licht op de zaak.
 

 

Documenten

Herzieningsverzoek besluit op klacht Stichting Vill’ABB tegen gemeente Den Haag (PDF - 24.02 KB)