Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit wijziging kortingspercentage afschakelbare capaciteit

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld om de hoogte van de korting voor afschakelbare capaciteit te wijzigen naar 95,41%. Dit gewijzigde kortingspercentage volgt uit het feit dat de ACM in de berekening ervan rekening heeft gehouden met recente afschakelingen.

Met dit codewijzigingsbesluit geeft de ACM invulling aan de consultatieverplichting van artikel 28 NC-TAR. Dit artikel vereist dat de ACM de multiplicatoren, de seizoensfactoren, de korting voor LNG faciliteiten en de korting voor afschakelbare capaciteit jaarlijks consulteert. De ACM stelt voor om de multiplicatoren, de seizoensfactoren en de korting voor LNG faciliteiten ongewijzigd te laten.

In de zomer van 2022 is er door het grotendeels wegvallen van de gasstromen uit Rusland een grote behoefte aan gastransport van west naar oost ontstaan. Hierdoor is er een grote spread ontstaan tussen de handelsplatformen in België en het Verenigd Koninkrijk aan de ene kant en de handelsplatformen in Nederland (TTF) en Duitsland aan de andere kant. Hierdoor werd het in de zomer van 2022 voor gashandelaren aantrekkelijk om veel afschakelbare entry capaciteit op het virtuele interconnectiepunt BENE te boeken. Als gevolg hiervan is zowel de geboekte afschakelbare capaciteit als het aantal afschakelingen in het gasjaar 2022 sterk toegenomen. Toepassing van de formule uit artikel 16, tweede lid, van NC-TAR leidt daarom tot een forse stijging van het kortingspercentage voor afschakelbare capaciteit van 0,43% naar 95,41%.

De ACM stelt één kortingspercentage vast voor alle entry- en exitpunten. Zij doet dit conform de overeenkomst die zij op 10 december 2018 gesloten heeft met een groot aantal marktpartijen, waaronder representatieve organisaties. Deze overeenkomst loopt tot en met 2024. Voor het tarief van 2025 zal de ACM heroverwegen of zij geen onderscheid wil maken tussen entry-en exitpunten voor wat betreft het kortingspercentage voor afschakelbare capaciteit.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 12 weken de tijd om schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen.

Lees het bericht in de Staatscourant

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerpcodebesluit korting afschakelbare capaciteit (PDF - 191.97 KB)