Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit ter uitvoering van NC-TAR

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld voor het wijzigen van de Tarievencode gas. De ACM legt het ontwerpbesluit ter inzage om te voldoen aan artikel 27, vijfde lid, van de Verordening (EU) 2017/460, een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (hierna: NC-TAR).

Ontwerp codebesluit

De ACM introduceert middels deze wijzigingen in de code een hogere korting voor entry- en exitpunten van en naar gasopslagen en een korting voor LNG-entrypunten. Ook maakt de ACM gebruik van de mogelijkheid om, in het geval een gasopslagfaciliteit met meerdere transmissie- of distributienetten is verbonden en concurreert met een interconnectiepunt, geen gasopslag korting toe te passen.

Consultatie

In de periode van 6 april 2023 tot en met 28 augustus 2023 zijn marktdeelnemers geraadpleegd middels zes consultatiesessies over de NC-TAR en de in dat verband relevante onderwerpen en keuzes. Deze consultaties hebben geleid tot afspraken over het door de ACM te nemen NC-TAR besluit en deze zijn verwerkt in het ontwerpbesluit. Naar verwachting worden deze afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

Op het moment van schrijven van het ontwerpbesluit zijn de benodigde gegevens voor het berekenen van de seizoensfactoren, de korting afschakelbare capaciteit alsmede de indicatieve informatie als bedoeld in artikel 26 NC-TAR nog niet beschikbaar. De ACM zal de benodigde gegevens verwerken en invullen in het definitieve besluit, op de wijze zoals vastgesteld in het ontwerpbesluit.

Indienen zienswijze

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. U kunt een schriftelijke zienswijze indienen, door deze per post te zenden naar de ACM, onder vermelding van het betreffende zaaknummer, ter attentie van de Directie Energie, postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. We ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 14 december 2023. U wordt verzocht uw reactie tevens per e-mail te sturen naar Secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl. De ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven. U kunt daarvoor een afspraak maken door Secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl een e-mail te sturen.

De ACM verwacht in oktober een Engelse vertaling van het ontwerpbesluit te publiceren.

Naar de Staatscourant.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Ontwerpbesluit-NC TAR-2023 (PDF - 284.86 KB)