Kruimelpad

Goedkeuring wijziging regionale ontwerp transmissierechten Core regio

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) tot wijziging van het regionale ontwerp van langetermijntransmissierechten voor de Core regio goed. Het regionale ontwerp van langetermijntransmissierechten bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 31 van de FCA Verordening een voorstel voor het regionale ontwerp van langetermijntransmissierechten voor de Core regio ontwikkelen. Het voorstel voor het regionale ontwerp voor de Core regio is eerder goedgekeurd door de ACM bij besluit van 17 oktober 2017. Bij besluit van 12 juli 2018 heeft de ACM een voorstel van TenneT tot wijziging van het regionale ontwerp goedgekeurd. Bij besluit van 30 oktober 2019 heeft ACER een tweede voorstel tot wijziging van het regionale ontwerp goedgekeurd.

Het voorliggende voorstel is het derde voorstel tot wijziging van het regionale ontwerp voor de Core regio. De transmissiesysteembeheerders van de Core regio hebben het voorstel gezamenlijk opgesteld. Op 24 februari 2020 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

In het voorstel is de overgang van fysieke transmissierechten naar financiële transmissierechten opties opgenomen voor de biedzonegrenzen Oostenrijk - Slovenië, Duitsland/Luxemburg - Tsjechië, Tsjechië - Slowakije, Hongarije - Slowakije, Roemenië - Hongarije, Kroatië - Hongarije, Tsjechië - Polen, Polen - Duitsland/Luxemburg, Polen - Slowakije en Hongarije - Slovenië.

Goedkeuring

In het besluit van 21 juli 2020 keurt de ACM het voorstel tot wijziging van het regionale ontwerp goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening. De regulerende instanties van de Core regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.