Kruimelpad

Besluit

Goedkeuring voorstel artikel 50(3) EB Verordening TenneT

30-06-2020

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor artikel 50(3) EB Verordening goed. Het besluit over artikel 50(3) EB Verordening bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten. Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Besluit artikel 50(3) EB Verordening

De transmissiesysteembeheerders van de synchrone zone Continentaal Europa in de EU moeten volgens artikel 50(3) van de EB Verordening een voorstel ontwikkelen voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen binnen de synchrone zone Continentaal Europa die het gevolg zijn van één of beide van de volgende factoren: (a) het frequentiebegrenzingsproces, (b) de rampingperiode. Op 16 maart 2020 ontving de ACM het gewijzigde voorstel van TenneT.

Goedkeuring

In het besluit van 15 juni 2020 keurt de ACM het voorstel voor artikel 50(3) EB Verordening goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de EB Verordening. De betrokken regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.