Kruimelpad

Besluit

Goedkeuring TenneT TSO CACM Verordening

20-02-2019

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor de methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de day-ahead goed.

Het  bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) [2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten alle transmissiesysteembeheerders van de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 43, eerste lid, van de CACM Verordening een voorstel voor een methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de day-ahead ontwikkelen. Op 1 maart 2018 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

Het voorstel ziet op de methodologie voor het berekenen van de geplande uitwisselingen op de day-aheadmarkt. Doel van deze methodologie is om aan de hand van de marktuitkomst de geplande uitwisselingen te berekenen. De marktuitkomst geeft per biedzone een nettopositie en een clearingprijs. De methodologie beschrijft hoe vanuit deze nettopositie en clearingprijs de stromen door de verschillende biedzones lopen, berekend worden. De berekening geeft bijvoorbeeld aan welk gedeelte van een netto stroom van Nederland naar Frankrijk door België en door Duitsland gaat.

Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 14 september aan TenneT verzocht het voorstel te wijzigen. Op 1 december 2018 heeft TenneT aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.