Kruimelpad

Goedkeuring structurele congestierapport TenneT TSO

De ACM keurt het door TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) ingediende structurele congestierapport goed. TenneT ziet op grond van het structurele congestierapport en de overwegingen daarin voldoende basis om structurele congestie in de Nederlandse biedzone vast te stellen.

Verordening 2019/943

Op 4 juli 2019 is Verordening (EU) 2019/943 van de Commissie van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (hierna: Verordening 2019/943) in werking getreden.

Uit artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 volgt dat transmissiesysteembeheerders per 1 januari 2020 minimaal 70% van de capaciteit van kritieke netwerkelementen beschikbaar moeten stellen voor zone-overschrijdende handel.

Uit artikel 14, zevende lid, van Verordening 2019/943 volgt dat indien er structurele congestie is vastgesteld door een transmissiesysteembeheerder in een verslag dat door de bevoegde regulerende instantie is goedgekeurd, de lidstaat (in samenwerking met de transmissiesysteembeheerder) binnen zes maanden na ontvangst van het verslag moet besluiten om (i) een actieplan vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening 2019/943 of (ii) de configuratie van de biedzone te herzien en te wijzigen.

Structurele congestierapport

TenneT heeft op 25 oktober 2019 een rapport ter goedkeuring ingediend bij de ACM ter vaststelling van structurele congestie in het Nederlandse elektriciteitsnet overeenkomstig artikel 14, zevende lid, van Verordening 2019/943. Op 15 november 2019 heeft de ACM van TenneT een gewijzigd rapport ontvangen.

TenneT ziet op grond van het structurele congestierapport en de overwegingen daarin voldoende basis om structurele congestie in de Nederlandse biedzone vast te stellen. TenneT concludeert voor het Nederlandse transmissienetwerk dat, in geografische opzicht stabiel over de tijd, voorspelbaar en voor een frequent aantal tijdstippen, overschrijdingen van de thermische capaciteit voor meerdere kritieke netwerkelementen leiden tot een situatie waarin de minimum grensoverschrijdende capaciteit in overeenstemming met het 70% vereiste niet beschikbaar kan worden gesteld.

Goedkeuring

In het besluit van 15 november 2019 keurt de ACM het structurele congestierapport goed. De ACM concludeert dat er voldoende aanwijzingen zijn om de conclusie te rechtvaardigen dat er structurele congestie is vastgesteld op één of meerdere kritieke netwerkelementen.  

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Naar het Staatscourantbericht