Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) over dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening goed.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten.

Dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening

De voorwaarden voor balancering (artikel 18 van de EB Verordening) zijn in Nederland opgenomen in de netcode elektriciteit en zijn door de ACM vastgesteld bij besluit van 20 december 2018. Uit de netcode elektriciteit volgt dat de toepassing van dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening is toegestaan. In de toelichting bij het besluit van 20 december 2018 is echter opgemerkt dat de toepassing van dubbele prijsstelling in Nederland dient te worden heroverwogen op het moment dat er een Europees voorstel tot harmonisering van de belangrijkste kenmerken van de verrekening van onbalansen op basis van artikel 52(2) van de EB Verordening is goedgekeurd.

Het Europese voorstel voor een Imbalance Settlement Harmonisation methodologie (hierna: ISH methodologie) is op 15 juli 2020 goedgekeurd door ACER, het Europese agentschap voor energietoezichthouders. Volgens artikel 11 van de ISH methodologie mag dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening alleen worden toegepast indien aan bepaalde voorwaarden en motiveringsvereisten is voldaan. Op 15 juli 2021 heeft de ACM van TenneT een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van het voortzetten van dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening.

Goedkeuring

In het besluit van 2 maart 2022 keurt de ACM het voorstel voor dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de EB Verordening.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening (PDF - 178.38 KB)
 

Bijlagen

Aanvraag TenneT dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening (PDF - 874.81 KB)