Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring BritNed redispatch methodologie Channel CACM Verordening

De ACM keurt het voorstel van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) voor de gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel goed.

Het bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) [2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 35, eerste lid, van de CACM Verordening een voorstel voor een gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel in de Channel regio ontwikkelen. Op 16 maart 2018 ontving de ACM het voorstel voor een gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel van BritNed.
Het voorstel ziet op de gemeenschappelijke methodologie voor het gecoördineerd oplossen van fysieke congestie in de Channel regio.
Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 21 september 2018 aan BritNed verzocht het voorstel te wijzigen. Op 23 november 2018 heeft BritNed aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 28 januari 2019 keurt de ACM het voorstel voor de gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Channel regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Besluit BritNed Channel RDCT (PDF - 413.19 KB)