Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring BritNed CACM Verordening

De ACM keurt het voorstel van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) voor de methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de intraday goed.

Het  bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) [2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten alle transmissiesysteembeheerders van de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 56, eerste lid, van de CACM Verordening een voorstel voor een methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de intraday ontwikkelen. Op 23 februari 2018 ontving de ACM het voorstel van BritNed.

Het voorstel beschrijft de methodologie voor het berekenen van de geplande uitwisselingen op de intradaymarkt. De uitkomst van deze berekeningen geeft de geplande uitwisseling per programmatijdseenheid tussen iedere biedzone, planningsgebied en handelsplaatsen.

Het eerste voorstel kon de ACM niet goedkeuren. Op 14 september heeft de ACM daarom BritNed verzocht het voorstel te wijzigen. Op 28 november 2018 heeft BritNed een gewijzigd voorstel aan de ACM voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 17 April 2019 keurt de ACM het voorstel goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring BritNed CACM Verordening (PDF - 1.14 MB)