Kruimelpad

Einduitspraak CBb methodebesluiten elektriciteit en gas 2017 – 2021

Het CBb heeft op 28 november 2019 einduitspraak gedaan in de beroepen van de netbeheerders elektriciteit en gas tegen de methodebesluiten 2017 – 2021. Na eerdere uitspraken in 2018 heeft de ACM de methodebesluiten hersteld. Op enkele punten waren de netbeheerders het oneens met de ACM. Het CBb heeft op twee daarvan de ACM in het ongelijk gesteld.

Het eerste punt betrof het gebod dat degene die beroep instelt er daardoor niet op achteruit mag gaan. Dit is een ondergrens. Bij de herziening van de Weighted Average Cost of Capital (WACC) had de ACM de WACC opnieuw berekend. Daarbij kwam deze door actuele gegevens lager uit (2,8%). De ACM heeft de lagere waarde vastgesteld, omdat andere wijzigingen in de methodebesluiten voordelig uitpakten voor de netbeheerders. Over het geheel genomen bleven de nieuwe besluiten dan ook boven de ondergrens.

Het CBb ziet dit echter anders. Uit de uitspraak blijkt dat niet naar het totaal gekeken moet worden maar naar het afzonderlijke besluitonderdeel. Door de WACC lager vast te stellen, werden de netbeheerders volgens het CBb toch slechter van hun beroep. Het CBb stelt daarom zelf de WACC vast op de oorspronkelijke waarde (3,0% in 2021).

Het tweede punt ging over de nacalculatie van de onderhoudskosten van het Net op Zee. In de eerdere uitspraak uit 2018 had het CBb geoordeeld dat de ACM beter moest motiveren waarom de onderhoudskosten voor het Net op Zee niet werden nagecalculeerd. Nacalculatie kan onder meer plaatsvinden als de kosten slecht zijn te schatten. De ACM had daarom in het herstelbesluit opnieuw gekeken of deze kosten voor het geheel slecht te schatten waren. Daarbij had de ACM een onderscheid gemaakt in preventieve en correctieve (onderhoud bij calamiteiten) onderhoudskosten. Preventief onderhoud is beter in te schatten en daarom vond de ACM een toezegging om ook dit na te calculeren niet nodig. Voor correctief onderhoud deed de ACM deze toezegging wel.

Het CBb ziet echter onvoldoende basis voor dit onderscheid. Het CBb voorziet op dit punt vervolgens zelf in de zaak, door te bepalen dat de ACM de kosten voor zowel preventief als correctief onderhoud op zee moet nacalculeren voor zover deze kosten zich daadwerkelijk hebben voorgedaan en niet op een andere wijze worden vergoed.