Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codewijzigingsbesluit kortingspercentage afschakelbare capaciteit

Met dit codebesluit wijzigt de ACM de korting voor de afschakelbare capaciteit in de Tarievencode gas naar 95,41%. Dit gewijzigde kortingspercentage volgt uit het feit dat de ACM in de berekening ervan rekening heeft gehouden met recente afschakelingen.

Met dit codewijzigingsbesluit geeft de ACM invulling aan de consultatieverplichting van artikel 28 NC-TAR. Dit artikel vereist dat de ACM de multiplicatoren, de seizoensfactoren, de korting voor LNG faciliteiten en de korting voor afschakelbare capaciteit jaarlijks consulteert. De ACM wijzigt de multiplicatoren, de seizoensfactoren en de korting voor LNG faciliteiten niet.

In de zomer van 2022 is er door het grotendeels wegvallen van de gasstromen uit Rusland een grote behoefte aan gastransport van west naar oost ontstaan. Hierdoor is er een grote spread ontstaan tussen de handelsplatformen in België en het Verenigd Koninkrijk aan de ene kant en de handelsplatformen in Nederland (TTF) en Duitsland aan de andere kant. Hierdoor werd het in de zomer van 2022 voor gashandelaren aantrekkelijk om veel afschakelbare entry capaciteit op het virtuele interconnectiepunt BENE te boeken. Als gevolg hiervan is zowel de geboekte afschakelbare capaciteit als het aantal afschakelingen in het gasjaar 2022 sterk toegenomen. Toepassing van de formule uit artikel 16, tweede lid, van NC-TAR leidt daarom tot een forse stijging van het kortingspercentage voor afschakelbare capaciteit.

De ACM stelt één kortingspercentage vast voor alle entry- en exitpunten. Zij doet dit conform de overeenkomst die zij op 10 december 2018 gesloten heeft met een groot aantal marktpartijen, waaronder representatieve organisaties. Deze overeenkomst loopt tot en met 2024. Voor het tarief van 2025 zal de ACM heroverwegen of zij geen onderscheid wil maken tussen entry-en exitpunten voor wat betreft het kortingspercentage voor afschakelbare capaciteit.

De ACM heeft een zienswijze van de Belgische toezichthouder (CREG) ontvangen waarin zij aangeeft dat Gasunie Transport Services B.V. (GTS) onbeperkte afschakelbare entrycapaciteit op het virtuele interconnectiepunt BENE beschikbaar stelt en dat deze capaciteit niet gebundeld is met de afschakelbare exitcapaciteit van de aangrenzende netbeheerder Fluxys Belgium.

De ACM is hierover met GTS in gesprek getreden. GTS beperkt per 1 april 2023 het aanbod van de afschakelbare capaciteit tot 20% van de technische capaciteit. De ACM is verder nog in gesprek met GTS over het aanbieden van gebundelde afschakelbare capaciteit op het virtuele interconnectiepunt BENE. De zienswijze van de CREG doet niet af aan het feit dat de korting van de afschakelbare capaciteit in dit besluit op de juiste wijze is vastgesteld.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het postadres is: Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?