Kruimelpad

Besluit

Codebesluit Net op zee II

17-05-2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de Netcode elektriciteit en de Meetcode elektriciteit te wijzigen.

Wat is het doel van dit besluit?

Met dit codebesluit stelt de ACM vast dat de aangeslotenen op een offshore-platform gezamenlijk één meetverantwoordelijke aanwijzen voor alle aansluitingen op het desbetreffende offshore-platform.

De ACM maakt met dit besluit een afweging tussen twee belangen. Enerzijds is er de wenselijkheid dat een aangeslotene de keuzevrijheid heeft om zelf een meetverantwoordelijke voor zijn aansluiting aan te wijzen. Anderzijds zijn er economische voordelen om slechts één meetverantwoordelijke per offshore-platform aan te wijzen. Dit bespaart kosten voor de offshore-platforms en de aangeslotenen.

De ACM is van mening dat de economische voordelen doorslaggevend zijn. De aangeslotenen op offshore-platforms dienen daarom gezamenlijk een meetverantwoordelijke aan te wijzen.

Op 14 maart 2019 heeft de ACM het ontwerpbesluit geconsulteerd. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?