Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ACER over langetermijn capaciteitsberekening Core regio

ACER, het Europese agentschap voor de samenwerking tussen energietoezichthouders, heeft op 3 november 2021 een besluit genomen over de langetermijn capaciteitsberekening voor de Core regio.

De langetermijn capaciteitsberekening voor de Core regio bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Langetermijn capaciteitsberekening Core regio

De Core transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 10 van de FCA Verordening een voorstel indienen voor de langetermijn capaciteitsberekening. Dat voorstel moest uiterlijk zes maanden na de goedkeuring van de gemeenschappelijke gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Core-regio voor day-aheadmarkten en intradaymarkten bij de ACM worden ingediend.

De transmissiesysteembeheerders hadden niet binnen de voorgeschreven termijn een voorstel ingediend. Na een proces waarbij naast de regulerende instanties van de Core regio ook de Europese Commissie en ACER betrokken waren, dienden de transmissiesysteembeheerders alsnog een voorstel in bij hun regulerende instanties. De ACM ontving op 27 november 2020 het voorstel van TenneT.

Bij brief van 29 april 2021 verzochten de regulerende instanties van de Core regio ACER om een besluit te nemen over het voorstel. De regulerende instanties gaven aan dat het voorstel onvoldoende het commentaar van de regulerende instanties in de shadow opinion van 21 oktober 2020 in acht nam en een te lange implementatiedeadline bevatte. Verder concludeerden de regulerende instanties dat (i) zij het voorstel zoals ingediend niet konden goedkeuren, (ii) er overeenstemming was om geen wijzigingsverzoek in te dienen bij de transmissiesysteembeheerders en (iii) er twijfel was of er een overeenstemming zou kunnen worden gevonden over diverse elementen in het voorstel wat een belemmering zou kunnen vormen voor het zelf herzien van het voorstel.

Op 3 november 2021 heeft ACER het voorstel met herzieningen goedgekeurd.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACER?

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de Raad van Beroep van ACER. Verordening 2019/942 bevat het regelgevend kader waaraan u dient te voldoen.