Kruimelpad

Besluit

ACM wijst bezwaar Energie I&V afwijzing handhavingsverzoek af

24-01-2020

De ACM heeft het bezwaar van Energie I&V tegen de afwijzing van haar handhavingsverzoek ongegrond verklaard. Energie I&V verzocht de ACM op 3 mei 2019 om handhavend op te treden tegen Allure, omdat zij in strijd zou handelen met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Op 18 juli 2019 concludeerde de ACM dat van een overtreding geen sprake was. Hiertegen heeft Energie I&V bezwaar ingesteld.

Allure is een leverancier van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers en beschikt hiervoor over de benodigde vergunningen. De ACM verleent deze vergunningen en houdt toezicht op naleving van de vergunningseisen. Eén van de vergunningseisen is dat de leverancier moet beschikken over voldoende organisatorische kwaliteiten.

Ten aanzien van levering van elektriciteit aan kleinverbruikers betekent dit dat de leverancier zijn programmaverantwoordelijkheid goed geregeld moet hebben. Het is mogelijk om dit uit te besteden aan een door de landelijke netbeheerders erkende partij. Een leverancier voldoet aan deze eis indien hij aan de ACM kan aantonen dat hij beschikt over een overeenkomst voor een voldoende lange termijn met een erkende programmaverantwoordelijke.

Ten aanzien van de levering van gas aan kleinverbruikers betekent dit dat de leverancier moet beschikken over inkoop- en transportovereenkomsten.

Allure had haar programmaverantwoordelijkheid uitbesteed aan Energie I&V en haar zustermaatschappij Energie E&E. Ook regelde Allure de inkoop en transport van gas via Energie I&V met GasTerra. Naar aanleiding van een geschil schortte Energie I&V haar diensten op. Dit had volgens Energie I&V tot gevolg dat Allure niet meer voldeed aan de vergunningseisen.

De ACM concludeerde op 18 juli 2019 dat Allure voldeed aan haar vergunningseisen, omdat zij beschikte over de benodigde overeenkomsten. De ACM concludeert ook nu dat Allure hierover beschikt. De ACM verklaart het bezwaar van Energie I&V ongegrond.

Energie I&V kan beroep instellen tegen dit besluit van de ACM.