Kruimelpad

ACM verwerkt kosten verwijderen onveilige gasaansluitingen in transporttarief

Het omwille van de veiligheid verwijderen van gasaansluitingen hoort volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij de algehele beheerstaak van de gasnetbeheerders. Dit betekent dat de ACM netbeheerders toestaat de kosten voor dit verwijderen -  net als andere kosten van het beheer van het gasnet - te verwerken in de transporttarieven die iedereen die is aangesloten op het gasnet betaalt. De ACM zal dit verder uitwerken in het methodebesluit voor de regionale netbeheerders gas 2022-2026 en de toekomstige tarievenbesluiten.

Bij de wijziging van de Tarievencode Gas van 25 februari 2021 heeft de ACM, conform de door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gewijzigde Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas, vastgesteld dat kleinverbruikers geen kosten hoeven te maken voor het laten verwijderen van de gasaansluiting. De voorwaarde hierbij is dat zij een verzoek indienen bij de regionale netbeheerder om deze weg te halen. 
De regionale netbeheerders geven aan te kampen met onduidelijkheid in het geval een verwijderverzoek ontbreekt. Zij hebben het ministerie van EZK gevraagd ook de verwijderkosten zonder een verzoek op te nemen in de tarieven. Het ministerie heeft in een Kamerbrief van 8 februari 2021 uitgelegd dat de Gaswet alleen bij een verzoek tot verwijdering de mogelijkheid biedt om een andere kostenverdeling voor te schrijven zodat er geen kosten zijn voor degene die van het gas af wil. Het ministerie geeft in deze Kamerbrief verder aan dat de ACM zal beoordelen wat er moet gebeuren met kosten die netbeheerders maken, als zij geen verzoek hebben gekregen om de aansluiting te verwijderen maar dit wel moeten doen vanuit het oogpunt van de veiligheid van het gasnet.

De ACM komt - mede op basis van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen - tot de constatering dat deze kosten onderdeel uitmaken van de beheerstaak en daarom in de transporttarieven kunnen worden verrekend. 
De ACM verwacht dat dit een tijdelijke maatregel zal zijn. Het ministerie heeft aangegeven de regeling omtrent het verwijderen van gasaansluitingen aan te willen passen in de nieuwe Energiewet. Naar verwachting wordt in de nieuwe Energiewet expliciet opgenomen dat de netbeheerder een gasaansluiting mag verwijderen vanwege de veiligheid. Het is nog niet bekend hoe de kosten daarvan dan zullen worden berekend.

Omdat de kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen verdeeld worden over alle afnemers zal deze tijdelijke maatregel nauwelijks gevolgen hebben voor de hoogte van het regionale transporttarief. Voor consumenten die een verzoek indienen voor het verwijderen van de gasaansluiting heeft dit geen gevolgen. Consumenten hoeven vanaf 2 maart 2021  niet meer te betalen voor het verwijderen van een individuele gasaansluiting van het type G25 of kleiner.

Meer informatie


Kamerbrief over de brief van Netbeheer Nederland over Ministeriële regeling tariefstructuren en voorwaarden gas