Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt de Value of Lost Load (VoLL) vast

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een onderzoek gedaan naar de Value of Lost Load (VoLL) voor elektriciteit in Nederland.

De VoLL is een kengetal, in euro per MWh. De VoLL geeft de maximale prijs weer die afnemers bereid zouden zijn te betalen om een mogelijke leveringsonderbreking van elektriciteit te voorkomen.

Doel

Het doel van EZK met een VoLL-onderzoek is tweeledig. De VoLL biedt enerzijds marktpartijen inzicht in de waarde die zij hechten aan het (altijd) beschikbaar zijn van elektriciteit. Dit kan deze partijen helpen bij het ontwikkelen van businesscases in bijvoorbeeld opslag, vraagrespons en CO2-vrij regelbaar vermogen.

Anderzijds is de vaststelling van de VoLL voor EZK één van de noodzakelijke stappen binnen het kader van de Elektriciteitsverordening voor leveringszekerheid om vast te stellen of er op de langere termijn een potentieel leveringszekerheidsprobleem is en de mogelijkheid te hebben voor vervolgstappen in de vorm van overheidsingrijpen.

Potentiële leveringszekerheidsproblemen kunnen worden geïdentificeerd door de jaarlijkse monitoring op Europees niveau door ENTSO-E of op nationaal niveau (voor Nederland via de Monitor Leveringszekerheid van TenneT).

Als een probleem wordt geïdentificeerd op basis van deze monitoring en een lidstaat voornemens is om in te grijpen door een capaciteitsmechanisme te introduceren dan moeten eerst alle stappen van het kader van de Elektriciteitsverordening worden doorlopen. Bij een capaciteitsmechanisme moeten deelnemers beschikbaar zijn voor productie en zij ontvangen daarvoor een vergoeding.

De vaststelling van de VoLL is één van de eerste stappen. Het is vervolgens aan EZK om te bepalen of en wanneer zij eventuele volgende stappen wil zetten binnen het kader van de Elektriciteitsverordening voor leveringszekerheid op lange termijn.

Het onderzoek

In opdracht van de ACM heeft Ecorys Nederland B.V. (Ecorys) in samenwerking met SEO Economisch onderzoek (SEO) een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van de VoLL voor elektriciteit in Nederland weergegeven in €/MWh. Het onderzoek is uitgevoerd met inachtneming van de door het Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (op basis van de Elektriciteitsverordening) vastgestelde methodologie voor de berekening van de VoLL.

De Elektriciteitsverordening schrijft voor dat de VoLL op één waarde moet worden vastgesteld. Ecorys en SEO hebben onder meer op basis van enquêtes onder bedrijven en huishoudens een waarde van de VoLL berekend van 68.887 €/MWh. Dit betekent dat op basis van het onderzoek van Ecorys en SEO de maximale elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te betalen om een stroomonderbreking te voorkomen 68.887 €/MWh is. Het rapport van Ecorys en SEO beschrijft de onderliggende aannames en de gevoeligheidsanalyses die zijn uitgevoerd. Deze VoLL is gebaseerd op de situatie van een leveringsonderbreking (in een scenario waarin sprake is van een tekort aan elektriciteitsproductie) van een uur die plaatsvindt op een doordeweekse avond in de winter. De ACM heeft de waarde van de VoLL nu bij besluit vastgesteld.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Meer informatie over het besluit in de Staatscourant.

 

Documenten

Besluit vaststelling Value of Lost Load (PDF - 112.32 KB)
 

Bijlagen

Bijlage bij besluit Rapport the value of lost load for electricity in The Netherlands.pdf (PDF - 1.38 MB)