Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM ontvangt tientallen congestierapporten

Door de opkomst van decentrale energieproductie en geconcentreerde grootschalige elektriciteitsafname, wordt het elektriciteitsnet steeds intensiever gebruikt. Dit leidt in sommige gebieden tot transportschaarste op het elektriciteitsnet en is transport van elektriciteit niet altijd mogelijk.

De netbeheerders leveren een grote inspanning om zoveel mogelijk aansluitingen te realiseren en de transportcapaciteit uit te breiden. Voor die gebieden waar deze uitbreiding niet op tijd komt, wordt gekeken naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Hierbij dragen aangeslotenen bij aan het voorkomen van fysieke congestie in het netwerk door hun productie- of afnameniveau bij te stellen. De netbeheerder beoordeelt per gebied of congestiemanagement effectief en toepasbaar is. Hierbij worden alle technische en bedrijfsmatige opties meegenomen.

Artikel 24

Volgens de E-wet (artikel 24) is een netbeheerder verplicht transport van elektriciteit aan te bieden tenzij de netbeheerder in een bepaald gebied redelijkerwijs geen transportcapaciteit ter beschikking heeft. Voor deze gebieden stelt de netbeheerder dan een zogenaamd congestiemanagementrapport op. In deze congestiemanagementrapporten onderbouwen de netbeheerders of aangeslotenen kunnen bijdragen aan het voorkomen van fysieke congestie waardoor het transport van elektriciteit mogelijk blijft. Ook recente gerechtelijke uitspraken bevestigen nog eens dat de netbeheerders in ieder geval onderzoek moeten doen naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement binnen een bepaald gebied, voordat weigering van het transport van elektriciteit is toegestaan. De ACM heeft recentelijk enkele tientallen van deze onderzoeksrapporten ontvangen.

Rol ACM

De ACM houdt toezicht op de naleving van artikel 24 van de E-wet. De ACM ziet er onder meer op toe dat de netbeheerders een congestie-onderzoek uitvoeren voordat er wordt overgegaan tot het weigeren van transport.

Artikel 9.5 van de netcode elektriciteit schrijft voor dat de netbeheerder een dergelijk onderzoek ook moet uitvoeren indien er in een gebied fysieke congestie verwacht wordt. De vastlegging van dit onderzoek wordt een congestiemanagementrapport genoemd. Hoewel de ACM op dit moment geen mogelijkheid heeft om een inhoudelijk oordeel over de congestiemanagementrapporten te geven, is de ACM wel met de netbeheerders in gesprek over de inhoud en onderbouwing van de congestiemanagementrapporten. De ACM acht goed onderbouwde congestiemanagementrapporten van belang aangezien deze duidelijkheid bieden aan de betrokken marktpartijen.

De congestiemanagementrapporten zijn ook van belang bij de recent geĆÆntroduceerde transportindicaties. In zijn Kamerbrief van 10 september 2019 geeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan dat de transportindicatie gebruikt wordt bij de toekenning van SDE+ subsidies. In zijn brief geeft de Minister ook aan te onderzoeken of hij wettelijk kan regelen dat de ACM wel een inhoudelijke toets kan doen op de congestiemanagementrapporten. De ACM betrekt de congestierapporten wel bij haar toezicht op artikel 24 van de E-wet. Dit betekent dat wanneer een partij bij de ACM een geschil aanhangig maakt wegens een geweigerd verzoek om transport, de ACM onder andere het door de netbeheerder aangeleverde rapport zal gebruiken om te beoordelen of er redelijkerwijs geen transportcapaciteit beschikbaar is.

Inhoud congestierapporten

Om op een objectieve en consequente manier toezicht te kunnen houden op de invulling van het congestiemanagementonderzoek, vraagt de ACM de netbeheerders om bepaalde informatie in ieder geval op te nemen in het rapport. De informatie heeft op hoofdlijnen betrekking op de volgende onderwerpen. Een meer gedetailleerde invulling van de vragen wordt met de netbeheerders besproken.

Voor het op de lange termijn oplossen van het probleem dient de netbeheerder de volgende gegevens in het rapport te verstrekken.

  • De omvang van het tekort aan transportcapaciteit, uitgedrukt in de volumes elektriciteit waarvoor de netbeheerder niet aan de transportbehoefte kan voldoen.
  • De investeringen in bedrijfsprocessen en (tijdelijke) netinvesteringen die gedaan worden om dit tekort te verhelpen.
  • Op welke termijn het tekort tijdelijk en structureel opgelost is.

Voor het beheersen van de congestie op korte termijn, dient het rapport informatie te bevatten over de volgende aspecten:

  • De aanwezige transportcapaciteit, met een beschrijving van eventueel al ingezette maatregelen om fysieke congestie te voorkomen
  • De gedetailleerde, over de tijd variĆ«rende, benodigde transportcapaciteit.
  • De fysieke congestie die op dit moment optreedt en de fysieke congestie die verwacht wordt.
  • Het op- en afregelbaar vermogen dat beschikbaar is voor het toepassen van congestiemanagement, zowel op korte als lange termijn.
  • De operationele maatregelen die de netbeheerder heeft getroffen of gaat treffen om het toepassen van congestiemanagement mogelijk te maken.
  • De aanpak die de netbeheerder zal hanteren bij het verwerken van de huidige en nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit.