Kruimelpad

ACM keurt voorstel TenneT langetermijn-capaciteit Cobrakabel voor 2021 goed

TenneT TSO B.V. heeft een voorstel met de volumes van langetermijn-transmissierechten op de Cobrakabel tussen Denemarken 1 en Nederland aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

TenneT gaat voor het jaar 2021 opnieuw langetermijn-transmissierechten verkopen op de Cobrakabel tussen Nederland en Denemarken. Het gaat om maandelijkse producten en jaarlijkse producten. TenneT moet de hoeveelheid die zij gaat aanbieden ter goedkeuring voorleggen aan de ACM. In het voorstel van 10 november 2020 geeft TenneT aan wat de hoeveelheid voor 2021 is (120 MW maandelijks en 180 MW jaarlijkse producten).

De ACM is van oordeel dat het voorstel van TenneT voldoet aan de eisen van de Elektriciteitswet, namelijk dat het voorstel redelijk, objectief en niet discriminerend is. ACM oordeelt dat het voorstel van TenneT voldoet aan de eisen van 12.4, vierde lid, van de Netcode elektriciteit en artikel 31 van de FCA Verordening door jaar- en maandtransporten in de vorm van financiële transmissierechten aan te bieden en deze te veilen in overeenstemming met de geharmoniseerde veilingregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie (HAR) en het centrale toewijzingsplatform (Single Allocation Platform, SAP). De verhouding tussen jaar- en maandproducten voor basislast is in overeenstemming met de goedgekeurde methodologie op grond van artikel 16 van de FCA Verordening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).