Kruimelpad

ACM keurt toezegging TenneT goed voor voorkomen stroomstoringen

Landelijk netbeheerder TenneT heeft een uitgebreid plan opgesteld met maatregelen om stroomstoringen zoveel mogelijk te voorkomen. TenneT komt hiermee tegemoet aan zorgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de leveringszekerheid. Daarom keurt de ACM deze toezegging van TenneT goed. Met deze goedkeuring van de ACM is TenneT ook wettelijk verplicht om het plan uit te voeren.

Manon Leijten, bestuurslid ACM: ‘Het is belangrijk dat TenneT met nadere maatregelen komt om zo storingen zoveel mogelijk te voorkomen. ACM keurt de toezeggingen goed en zal de uitvoering ervan nauwgezet volgen. Zo dragen we elk vanuit onze eigen rol bij aan het publieke belang van zekerheid over de levering van elektriciteit.’

Stroomstoring

De aanleiding voor de maatregelen is een stroomstoring in de omgeving van Eindhoven op 17 juni 2018. De ACM deed onderzoek naar die storing en verzocht TenneT om de achterliggende problemen meer structureel aan te pakken, om verdere storingen in de toekomst te voorkomen. Naar aanleiding van dit verzoek zegt TenneT toe een breed pakket aan maatregelen te nemen.

Maatregelen

De maatregelen die TenneT neemt rusten op vijf pijlers:

  • Medewerkers: het verder vergroten van kennis, kunde en het bevorderen van kennisdeling bij de medewerkers;
  • Processen: het verder verbeteren van de processen ten aanzien van beveiliging van het netwerk, zoals het verder uniformiseren van testprocessen;
  • Lerend vermogen: het opzetten en implementeren van processen waardoor het lerend vermogen van TenneT wordt vergroot;
  • Onderhoud: het verrichten van doeltreffend onderhoud, zoals toetsen van de uitvoering van onderhoudsbeleid;
  • Cultuur: het verder bevorderen van een compliance cultuur gericht op naleving van de regels en procedures.

Storingen sneller oplossen

Naast de maatregelen om toekomstige storingen te voorkomen, werkt TenneT ook aan het sneller oplossen van storingen door de komende jaren een aantal investeringen in de netten te doen. De ACM onderschrijft het belang van die investeringen. De komende jaren zal de ACM deze voornemens blijven monitoren, bijvoorbeeld bij de toets van de ACM op het investeringsplan van TenneT.