Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM keurt beoordelingsverslag TenneT 2022 goed

De ACM keurt het beoordelingsverslag van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) over de beschikbare grensoverschrijdende capaciteit in 2022 in het kader van het actieplan goed.

Actieplan

Uit artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 volgt dat transmissiesysteembeheerders per 1 januari 2020 minimaal 70% van de capaciteit van kritieke netwerkelementen beschikbaar moeten stellen voor grensoverschrijdende handel.

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in december 2019 een actieplan vastgesteld en gepubliceerd. Dit actieplan bevat onder meer een concreet tijdschema voor de vaststelling van maatregelen om vastgestelde structurele congesties te verminderen, zoals investeringen in het netwerk. Daarnaast bevat het actieplan een lineair traject dat stapsgewijs toegroeit naar de 70%-eis eind 2025 alsmede de investeringen die hiervoor nodig zijn.

Monitoring

Uit artikel 15, vierde lid, van Verordening 2019/943 volgt dat TenneT tijdens de uitvoering van het actieplan, en binnen zes maanden na afloop ervan, moet beoordelen of voor de voorgaande twaalf maanden de beschikbare grensoverschrijdende capaciteit het lineaire traject heeft bereikt. Deze beoordeling, met inbegrip van alle relevante gegevens, dient ter goedkeuring te worden ingediend bij de ACM. In het actieplan is overeengekomen dat TenneT het beoordelingsverslag jaarlijks indient voor 1 april na afloop van het jaar waarop het beoordelingsverslag betrekking heeft. Op 30 maart 2023 heeft de ACM het beoordelingsverslag voor het jaar 2022 ter goedkeuring ontvangen van TenneT. Naar aanleiding van een beperkt aantal opmerkingen van de ACM heeft TenneT op 26 april 2023 een update van het verslag toegestuurd.

Goedkeuring

In het besluit van 21 juli 2023 keurt de ACM het beoordelingsverslag goed. De ACM concludeert dat het beoordelingsverslag door TenneT is opgesteld en uitgevoerd met inachtneming van de door de Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) voorgeschreven methode voor het berekenen en monitoren van de minimum marge beschikbaar voor grensoverschrijdende handel.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring beoordelingsverslag TenneT 2022 (PDF - 165.73 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 - Beoordelingsverslag TenneT 2022 (PDF - 1.57 MB)