Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM controleert of energieleveranciers klaar zijn voor de winter

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bij alle energieleveranciers financiële cijfers opgevraagd om te controleren of de bedrijven goed voorbereid zijn op de winter. De ACM controleert of energieleveranciers voldoende elektriciteit en gas hebben ingekocht om hun lopende contracten met consumenten na te komen. Ook controleert de ACM of leveranciers voldoende geld hebben om de elektriciteit en gas die in de toekomst geleverd moeten worden te betalen.

Alle leveranciers die gas en/of elektriciteit leveren aan consumenten en andere kleinverbruikers moeten hiervoor een vergunning hebben van de ACM. Op dit moment zijn er 59 leveranciers met een vergunning van de ACM. De ACM heeft de eisen waar energieleveranciers aan moeten voldoen vorig jaar oktober aangescherpt om de kans dat leveranciers failliet gaan te verkleinen. Als blijkt dat een energieleverancier niet aan de extra eisen voldoet, moet het bedrijf met een herstelplan komen waarin dit zo snel mogelijk opgelost wordt. Ook kan de ACM aanvullende vergunningvoorschriften opleggen. Als een bedrijf niet meer kan zorgen voor betrouwbare levering van energie kan de ACM in het uiterste geval de vergunning intrekken.

Stand van zaken toezicht leveranciers

De ACM heeft het afgelopen jaar intensief toezicht gehouden op naleving van de aangescherpte eisen ten aanzien van de financiële positie en het risicomanagement van leveranciers. De ACM verwacht wel dat verschillende energieleveranciers in het najaar nog verbeteringen doorvoeren om te zorgen dat ze aan alle eisen voldoen.

Er staan momenteel 10 energieleveranciers onder verscherpt toezicht. Van 4 van deze leveranciers (DVEP, Qwint, TotalEnergies en Shell) is bekend dat zij de Nederlandse markt willen verlaten. De ACM ziet er op toe dat die bedrijven dat volgens de regels doen. De overige 6 leveranciers staan onder verscherpt toezicht omdat zij bijvoorbeeld de financiële administratie moeten verbeteren.

Bij 1 van deze leveranciers heeft de ACM inmiddels geconstateerd dat het bedrijf na ingrijpen door de ACM belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd. Bij één andere leverancier binnen deze groep van 6 doet de ACM momenteel uitgebreid onderzoek naar de werving van klanten en naar de financiële kwaliteit. De ACM heeft een bedrijfsbezoek uitgevoerd bij dit bedrijf en heeft onlangs ook handhavend opgetreden tegen te hoge tarieven en tekortkomingen bij de facturatie en financiële kwaliteit van deze leverancier. De ACM maakt de naam van deze leverancier bekend zodra zij de besluiten daarover op de website mag publiceren, zodat klanten dan ook op de hoogte zijn.

Tot slot zijn er naast de 10 leveranciers onder verscherpt toezicht 5 leveranciers die een herstelplan hebben opgesteld om te zorgen dat hun financiële positie verbetert. De ACM beoordeelt deze plannen nu en zal waar nodig optreden als de financiële positie ontoereikend blijft. Bij 1 van deze leveranciers is de discussie over het herstelplan recent afgerond.

 

Tijdige facturatie

De ACM heeft deze zomer ongeveer 1/3 van de energieleveranciers aangesproken op het feit dat zij jaar- of eindafrekeningen niet op tijd verstuurden. Deze leveranciers zijn met verbeterplannen gekomen om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. Bij ongeveer de helft van de aangesproken energieleveranciers ziet de ACM na haar ingrijpen een duidelijke verbetering, bij de andere helft zijn de verbeteringen nog niet voldoende. De ACM voert dit najaar opnieuw controles uit om te kijken of leveranciers de eind- of jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken toesturen. Als blijkt dat leveranciers dan nog niet aan de norm voldoen kan de ACM handhaven, bijvoorbeeld met een boete of een last onder dwangsom.

Pleidooi voor extra maatregelen om consument te beschermen

De ACM heeft tijdens een rondetafelgesprek over het voorstel voor de nieuwe Energiewet in de Tweede Kamer gepleit voor extra maatregelen om consumenten te beschermen. De ACM heeft de wetgever gevraagd om leveranciers te verplichten om een compensatiefonds op te zetten waaruit vooruit betaalde voorschotten vergoed kunnen worden. Daarnaast wil de ACM ook in de nieuwe Energiewet de bevoegdheid houden om op te kunnen treden tegen onredelijk hoge tarieven en heeft de ACM gepleit voor maatregelen om de vergelijkbaarheid van contracten te vergroten. Door de veelheid aan energieleveranciers en soorten contracten is het voor de consument nu moeilijk om opties te vergelijken en een goede keuze te maken.

De ACM zou ook graag de bevoegdheid krijgen om snel een ‘nieuwe klanten stop’ op te kunnen leggen bij leveranciers die zich niet aan de regels houden. De ACM heeft nu verschillende instrumenten om op te treden tegen malafide energieleveranciers en kan in een uiterst geval de vergunning van een leverancier intrekken. Hier gaan echter langdurige onderzoeken en juridische processen aan vooraf. Het intrekken van een vergunning is ook niet altijd in het belang van bestaande klanten, omdat de leverancier dan failliet gaat en klanten direct overgezet moeten worden naar een andere leverancier. Om in ieder geval te voorkomen dat nieuwe klanten de dupe kunnen worden zou het goed zijn als de ACM als tijdelijke maatregel snel een wervingsstop op kan leggen. Een leverancier mag dan geen nieuwe klanten aannemen, totdat het bedrijf zich weer aan de regels houdt.

Meer informatie