Kruimelpad

Besluit

ACER publiceert besluit Co-optimized cross-zonal capacity allocation

17-07-2020

ACER heeft op 18 juni 2020 een besluit gepubliceerd over de co-optimized cross-zonal capacity allocation (CO CZCA) methodologie. De gezamenlijke netbeheerders hadden een voorstel gedaan op grond van artikel 40 van de EB Verordening. Dit besluit bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten. Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Op grond van artikel 40 van de EB Verordening hebben de gezamenlijke netbeheerders, waaronder TenneT, op 17 december 2019 een voorstel ingediend bij ACER. Dit ziet op de co-optimalisatie van (de allocatie van) grenscapaciteit aan de day-ahead markt enerzijds, of voor de uitwisseling van balanceringscapaciteit of het delen van reserves anderzijds.

Op grond van artikel 6(10) van de Verordening 2019/942 (de ACER Verordening) is ACER de bevoegde instantie om tot een besluit over dit voorstel te komen.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACER?

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de Raad van Beroep van ACER. Verordening 2019/942 - Agentschap van de EU voor de samenwerking tussen energieregulators bevat het regelgevend kader waaraan u dient te voldoen.