Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel TenneT capaciteitsberekeningenmethode CCR Channel

06-10-2017

TenneT TSO B.V. heeft een voorstel voor de gezamenlijke methode van berekening van de capaciteit voor de day-ahead- en intradaymarkt voor de Channel regio ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze gezamenlijke methode bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 14 augustus 2015 zijn de Richtsnoeren betreffende Capaciteitsallocatie en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening) in werking getreden. Deze Verordening heeft als doel om de day-ahead- en intradaymarkten in Europa aan elkaar te koppelen.

Daarvoor moeten transportnetbeheerders op grond van deze verordening binnen (delen van) de Europese Unie gezamenlijk verschillende voorstellen opstellen. Deze moeten zij ter goedkeuring aan hun eigen toezichthouders (in Nederland is dit de ACM) voorleggen, waaronder dit voorstel.

Het voorstel

De CACM Verordening schrijft voor dat transportnetbeheerders een voorstel voor de gezamenlijke berekening van grensoverschrijdende capaciteit voor day-ahead en intraday opstellen. Dit voorstel beschrijft de methode waarop de betrokken transportnetbeheerders deze berekening voor day-ahead en intraday voor de Channel regio gaan doen. Belangrijke onderdelen in deze methodologie zijn onder andere de keuze van kritische onderdelen in het netwerk die het elektriciteitstransport kunnen beperken, regels om ongeoorloofde discriminatie tussen interne en grensoverschrijdende handel van elektriciteit te voorkomen en regels over de inzet van maatregelen om transportproblemen op te lossen.

TenneT heeft dit voorstel op 18 september 2017 bij de ACM voor goedkeuring ingediend. De transportnetbeheerders van de Channel regio hebben deze methodologieën gezamenlijk opgesteld.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van de voorstellen door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 4 april 2018.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvragen is op 6 oktober 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0824.53.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.