Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT latere toetreding Europese aFRR en mFRR platforms

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft een verzoek tot latere toetreding tot de Europese platforms voor aFRR en mFRR aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Vanaf juli 2022 moeten Europese TSO’s gebruik maken van gezamenlijke platforms voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met automatische activering respectievelijk manuele activering (hierna: aFRR en mFRR platforms). Deze platforms bevorderen de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening. TenneT vraagt de ACM toestemming om twee jaar later tot de aFRR en mFRR platforms toe te mogen treden.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten. Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM) of aan het Europese agentschap voor de samenwerking tussen de regulerende instanties (ACER). De transmissiesysteembeheerders hebben eind 2018 een voorstel voor de implementatie van zowel het aFRR als het mFRR platform bij ACER ingediend. ACER heeft deze voorstellen in januari 2020 in aangepaste vorm goedgekeurd.

Het voorstel

Vanaf 24 juli 2022 moeten alle TSO’s gebruik maken van de aFRR en mFRR platforms. Op basis van de EB verordening mag een TSO zijn regulerende instantie om toestemming vragen om later tot een of beide platforms toe te treden. Op 24 januari 2022 ontving de ACM het verzoek om uitstel van toetreding tot de aFRR en mFRR platforms van TenneT.

Het verzoek ziet op een uitstel van twee jaar. Dat is de maximale termijn waarvoor de ACM toestemming mag geven. Volgens TenneT is latere toetreding tot de aFRR en mFRR platforms nodig omdat voor het gebruik maken van deze platforms veel wijzigingen in de systemen van TenneT nodig zijn en omdat eerst belangrijk onderdelen van de ICT vervangen moeten worden. De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel een besluit nemen. Dit is op 24 juli 2022.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt. De ACM verzoekt u in het bijzonder aan te geven wat volgens u de gevolgen zijn van latere toetreding voor de elektriciteitsmarkt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 14 maart 2022.

Hoe kunt u reageren?

Vermeld graag het zaaknummer ACM/22/176838. U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vanwege de coronacrisis kunt u tijdelijk ook post digitaal naar ons sturen, via ACM-Post [at] acm [punt] nl.

per post:

Autoriteit Consument en Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Aanvraag TenneT derogatieverzoek Europese platforms voor aFRR en mFRR (PDF - 1.64 MB)