Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring wijziging Core annex bij HAR (FCA)

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor een wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio (hierna: Core regio) voor de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie (Harmonised Allocation Rules (hierna: HAR)) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Dit voorstel heeft betrekking op een regionale annex bij de HAR voor de Core regio.

De HAR bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 51 van de FCA Verordening een voorstel voor de voorwaarden voor het veilen van grensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit voorleggen aan de regulerende instanties, de zogenaamde HAR. Aanvullend hierop mogen transmissiesysteembeheerders voorstellen ontwikkelen voor regionale en biedzonegrens specifieke eisen betreffende de HAR. Deze regionale specifieke eisen vormen een annex bij de HAR. In het besluit van 17 oktober 2017 heeft de ACM de annex bij de HAR voor de Core regio goedgekeurd. De ACM heeft bij besluiten van 27 maart 2019 en 10 oktober 2019 wijzigingen aan de annex bij de HAR voor de Core regio goedgekeurd.

TenneT heeft op 28 juni 2021 opnieuw een voorstel tot wijziging van de annex bij de HAR voor de Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De aanleiding voor de voorgestelde wijziging is de toevoeging van een bovengrens (cap) voor de compensatie die van toepassing zal zijn op de biedzonegrens Hongarije – Slovenië in overeenstemming met artikel 59, tweede lid, van de HAR.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de Core regio een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 28 december 2021.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 22 juli 2021.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/21/052702.

per post:

Autoriteit Consument en Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek TenneT goedkeuring wijziging Core annex bij HAR (FCA) (PDF - 187.88 KB)