Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring wijziging artikel 50(4) EB Verordening

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft een voorstel voor het wijzigen van de methodologie voor het verrekenen van de beoogde uitwisseling van energie tussen asynchroon geconnecteerde transmissiesysteembeheerders (hierna: TSB’s) ter goedkeuring aan de ACM voorgelegd. Deze verrekenregels staan bekend onder de naam FSkar (‘Financial Settlement k∆f, ACE and ramping period’). Op basis van de methodologie wordt onder meer de tussen asynchroon geconnecteerde TSB’s uitgewisselde energie in het kader van het frequentiestabiliseringsproces (frequency containment proces of FCP) verrekend.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten. Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties. In Nederland is dit de ACM.

Het voorstel

Het voorstel is gebaseerd op artikel 50, vierde lid, van de EB Verordening en ziet op het schrappen van enkele zinnen uit de bijlagen bij de methodologie en het toevoegen van verrekenvoorschriften die gelden tussen TenneT TSO GmbH (TenneT Duitsland) en Statnett (Noorwegen). Aanleiding voor de wijzigingen vormen de introductie van een enkele prijsstelling voor onbalansverrekening in de Nordics en het in de methodologie ontbreken van de verbinding tussen Duitsland en Noorwegen in de verrekenregels.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit nemen. Voor zover bekend heeft de laatste betrokken regulerende instantie de aanvraag op 29 september 2023 ontvangen.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 20 november 2023.

Hoe kunt u reageren?

Vermeld graag het zaaknummer ACM/23/186165. U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vanwege de coronacrisis kunt u tijdelijk ook post digitaal naar ons sturen, via ACM-Post [at] acm [punt] nl.

per post:

Autoriteit Consument en Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

ACM-Post [at] acm [punt] nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Aanvraag TenneT wijziging verrekenregels beoogde uitwisseling tussen synchrone zones 2023-09-29 (PDF - 839.49 KB)