Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring wijzigen van de fallback procedures Hansa regio

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor tot het wijzigen van de fallback procedures in de Hansa regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De Fallback procedures zijn nodig voor de vrije handel in elektriciteit in Europa. Als de standaard procedures onverhoopt niet werken, zullen deze procedures er voor zorgen dat de handel toch kan doorgaan. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

De reden voor het wijzigen van de huidige fallback procedures is de toevoeging van de Baltic Cable aan de Hansa capaciteitsberekeningsregio.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 44 van de CACM Verordening een voorstel voor het wijzigen van de fallback procedures in de Hansa regio ontwikkelen. Op 1 maart 2022 ontving de ACM een voorstel van TenneT voor het wijzigen van de fallback procedures in de Hansa regio.

Het voorstel moet, volgens de CACM-Verordening, robuuste en tijdige fallback procedures bevatten, om een efficiënte, transparante en niet-discriminerende capaciteitstoewijzing te waarborgen voor gevallen waarin het eenvormige day-aheadkoppelingsproces geen resultaten oplevert.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de regio een besluit nemen.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 18 maart 2022.

Hoe kunt u reageren?

Vermeld graag het zaaknummer ACM/22/177311. U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vanwege de coronacrisis kunt u tijdelijk ook post digitaal naar ons sturen, via %20ACM-Post [at] acm [punt] nl (ACM-Post[at]acm[dot]nl).

per post:

Autoriteit Consument en Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

%20secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.