Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring specifieke balanceringsproducten

In voorbereiding op de toetreding van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) tot het Europese platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met manuele activering (hierna: mFRR), heeft TenneT op 9 mei 2023 een aanvraag bij de ACM ingediend. Deze aanvraag strekt tot goedkeuring van een voorstel voor het toepassen van een specifiek product voor balanceringsenergie mFRR en voor een specifiek product voor balanceringscapaciteit mFRR. De komende periode beoordeelt de ACM deze aanvraag. Na afronding van de beoordeling publiceert de ACM haar besluit op haar website. Ingediende zienswijzen van belanghebbenden worden in de besluitvorming meegenomen.

EBGL Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EBGL), in werking getreden. Deze Verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten.

Op grond van de EBGL moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring aan hun eigen regulerende instanties voorleggen. In Nederland is dit de ACM.

Het voorstel

TenneT heeft de aanvraag tot goedkeuring van haar voorstel voor het toepassen van de specifieke producten overeenkomstig artikel 26, eerste lid, EBGL bij de ACM ingediend. TenneT wenst deze producten te gebruiken voor de periode vanaf de toetreding tot het Europese platform, MARI geheten, tot aan het moment dat uit een review blijkt dat de in het voorstel genoemde aanleidingen voor het gebruik van de specifieke producten niet meer geldig zijn. Ingevolge artikel 26, tweede lid, EBGL dient TenneT deze review iedere twee jaar uit te voeren.

Ter onderbouwing van haar aanvraag stelt TenneT dat het gebruik van het via MARI uitgewisselde standaardproduct voor balanceringsenergie mFRR niet past binnen de Nederlandse balanceringsmarkt, omdat mFRR hier wordt ingezet als schaarsteproduct. Daarnaast brengt het standaardproduct technische beperkingen met zich mee, waardoor bepaalde partijen niet aan de markt voor mFRR kunnen deelnemen. Onder meer om deze redenen stelt TenneT dat het gebruik van een specifiek balanceringsenergieproduct noodzakelijk is om op efficiënte wijze de balans te kunnen handhaven in het Nederlandse balanceringssysteem.

Gelet op besluit 11-2020 van ACER, het Europees agentschap voor energietoezichthouders, hoort volgens TenneT bij een specifiek mFRR-energieproduct ook een specifiek mFRR-capaciteitsproduct. Het in de aanvraag voorgestelde capaciteitsproduct verschilt in beperkte mate van het standaardproduct. Het belangrijkste verschil ziet op de toegestane wachttijd tussen opeenvolgende activaties van het specifieke product.

Overeenkomstig artikel 30, vierde lid, EBGL doet TenneT in de aanvraag tevens een voorstel voor de beprijzingsmethodiek voor het specifieke balanceringsenergieproduct mFRR.

Samen met de aanvraag voor een specifiek product heeft de ACM van Netbeheer Nederland een codewijzigingsvoorstel ontvangen, dat bij de ACM is geregistreerd onder zaaknummer ACM/22/181296. Onderaan dit bericht is een link naar het codewijzigingsvoorstel opgenomen. De ACM behandelt de aanvraag van TenneT en het voorstel van Netbeheer Nederland zoveel mogelijk gelijktijdig.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk bij sluiting van de consultatieperiode voor het codewijzigingsvoorstel. De ACM doet naar verwachting in de loop van de tweede helft van 2023 melding van de consultatieperiode voor het codewijzigingsvoorstel in de Staatscourant en op haar website. In de melding zal de ACM verwijzen naar de onderhavige aanvraag van TenneT voor het goedkeuren van het voorstel voor het toepassing van een specifiek product. Indien u zowel op de aanvraag van TenneT als op het codewijzigingsvoorstel wenst te reageren, verzoeken wij u in uw reactie de bij beide onderwerpen behorende zaaknummers te vermelden.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/23/182919.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

graag in kopie aan Secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl

per e-mail:

ACM-Post [at] acm [punt] nl, graag in kopie aan Secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een
openbare versie van uw reactie.

Naar het Staatscourantbericht.

 

 

Documenten

verzoe-tennet-goedkeuring-specifieke-balanceringsproducten.pdf (PDF - 2.41 MB)