Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring bijdrage aan marktkoppelingskosten EPEX 2017

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft het voorstel voor een bijdrage aan marktkoppelingskosten van EPEX SPOT (hierna: EPEX) voor 2017 aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening) in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een gekoppelde Europese elektriciteitsmarkt te creëren, waarbij de vraag naar elektriciteit in het ene land bediend kan worden met het aanbod van elektriciteit in een ander land . De ACM heeft in eerdere besluiten EPEX en Nord Pool aangewezen als genomineerde elektriciteitsmarktbeheerder (hierna: NEMO). Deze NEMO’s hebben als taak om deze Europese elektriciteitshandel uit te voeren. Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie (in Nederland: TenneT) diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

TenneT mag volgens artikel 76, tweede lid van de CACM Verordening een voorstel voor een bijdrage aan marktkoppelingskosten van EPEX ontwikkelen. Op 7 augustus 2018 ontving de ACM dit voorstel van TenneT.

Het voorstel ziet op de bijdrage die TenneT levert aan de kosten van EPEX voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling in het kalenderjaar 2017. TenneT is volgens artikel 76, tweede lid van de CACM Verordening gerechtigd om een voorstel betreffende kostenbijdrage in te dienen binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van een kostenprognose van de betrokken NEMO. Met deze bijdrage aan de kosten van EPEX beoogt TenneT te voorkomen dat het doorbelasten van deze kosten door EPEX aan haar klanten een negatief effect heeft op de liquiditeit van zowel de day-ahead- als de intradaymarkt (klanten zouden bij hogere fees een andere aanbieder kunnen zoeken) en dat EPEX moet inleveren op de kwaliteit van de marktkoppelingsdiensten die zij levert uit hoofde van haar NEMO-taken (EPEX zou hier niet genoeg middelen voor overhouden).

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel een besluit nemen. Dit is 7 februari 2019.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 10 september 2018.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/17/031357.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

%20secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek TenneT goedkeuring bijdrage marktkoppelingskosten EPEX 2017 (PDF - 148.25 KB)