Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

UHT wetsvoorstel Vierde Spoorwegpakket

04-05-2018

De ACM heeft op verzoek van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een uitvoerings- en handhavingstoets uitgevoerd op het wetsvoorstel ter implementatie van het Vierde Spoorwegpakket. Het Vierde Spoorwegpakket bestaat uit diverse Europese richtlijnen en verordeningen met als doel om één Europese spoorwegruimte tot stand te brengen.

Het pakket bestaat uit een marktpijler en een technische pijler. De technische pijler heeft betrekking op de veiligheid en interoperabiliteit van het Europese Spoorwegsysteem. De marktpijler opent de interne markt voor binnenlands personenvervoer per spoor door een recht op toegang tot de infrastructuur te introduceren. Dit wordt open toegang genoemd. Daarnaast worden striktere voorwaarden gesteld aan het onderhands gunnen van concessies (exclusieve rechten) voor openbare personenvervoersdiensten per spoor. Ook zijn extra waarborgen gecreëerd voor de onafhankelijke uitvoering van het beheer van de spoorweginfrastructuur door ProRail.

Standpunt ACM

In de UHT concludeerde de ACM dat het wetsvoorstel niet uitvoerbaar was omdat het recht op open toegang naar de mening van de ACM niet op juiste wijze was geïmplementeerd. Dit maakte het onduidelijk welk type vervoer een spoorwegonderneming op basis van het recht op open toegang zou mogen verzorgen. Naar aanleiding van de opmerkingen van de ACM is het wetsvoorstel aangepast. Hiermee is de uitvoerbaarheid vergroot.

Ook heeft de ACM aanbevolen om bij een besluit tot onderhandse gunning van een spoorconcessie een onafhankelijk orgaan te laten adviseren of dit besluit met bijbehorende prestatievoorschriften tot betere prestatie leidt. IenW heeft deze aanbeveling niet opgenomen in het wetsvoorstel.

Tenslotte heeft IenW toegezegd bij de omvorming van ProRail voldoende wettelijke waarborgen op te nemen voor een onafhankelijke en onpartijdige taakuitvoering door ProRail.