Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

TenneT dient voorstel Core TSOs o.b.v. EB Verordening artikel 41 in

03-02-2020

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor een marktgebaseerd toewijzingsproces van grenscapaciteit binnen de Core regio o.b.v. artikel 41 van de EB Verordening aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Dit voorstel bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren en te harmoniseren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor de integratie van nationale balanceringsmarkten tot één Europese balanceringsmarkt.

Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders van een capaciteitsberekeningsregio kunnen volgens artikel 41 van de EB Verordening een methodologie opstellen voor een marktgebaseerd proces voor de toewijzing van zoneoverschrijdende capaciteit voor het uitwisselen van balanceringsenergie of het delen van reserves. Op 19 december 2019 ontving de ACM het voorstel voor de Core capaciteitsberekeningsregio van TenneT.

Het voorstel ziet op de toewijzing van grenscapaciteit voor het uitwisselen van balanceringsenergie of het delen van reserves, waarbij deze toewijzing plaatsvindt tussen een week-vooruit (W-1) en de opening van de dag-vooruit markt (D-1).

De ACM moet binnen zes maanden na de laatste ontvangst van het voorstel door de betrokken regulerende instanties van de Core capaciteitsberekeningsregio, in dit regionaal verband een besluit nemen. Dit is vermoedelijk in juli 2020.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 17 februari 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/20/038506.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.