Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Implementatiebesluit MCO-plan EPEX CACM Verordening

Het plan voor uitvoering van de gezamenlijke marktkoppelingsbeheersfuncties (hierna: MCO-plan) bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening. De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) keurt dit voorstel goed.

CACM Verordening

De Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening) zorgt voor de integratie van de Europese day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkten.

Op grond van de CACM Verordening moeten de als marktkoppelingsbeheerder aangewezen elektriciteitsbeurzen (hierna: NEMO) en de transmissiesysteembeheerders binnen de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM), waaronder dit voorstel.

MCO-plan

De NEMO’s moeten volgens artikel 7, derde lid, van de CACM Verordening een voorstel voor een MCO-plan indienen. In dit plan moeten NEMO’s uiteen zetten hoe zij de marktkoppelingsbeheersfuncties gezamenlijk gaan uitvoeren. Dit betreft bijvoorbeeld afspraken over governance en over de samenwerking tussen NEMO’s op het gebied van de day-ahead- en de intradaymarktkoppeling.

Daarom heeft de NEMO APX Power B.V. (hierna: APX) het MCO-plan op 14 april 2016 aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Dat voorstel kon door ACM niet worden goedgekeurd. Op 16 december 2016 heeft APX aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd. De ACM heeft per 31 december 2016 de aanwijzing als NEMO van APX ingetrokken en tegelijkertijd EPEX Spot SE (hierna: EPEX) als NEMO aangewezen als gevolg van de fusie van APX en EPEX. Door deze fusie zijn de NEMO-taken van APX naar EPEX overgegaan. Omdat ook het gewijzigde voorstel door de ACM niet kon worden goedgekeurd, heeft op 19 april 2017 EPEX aan de ACM opnieuw een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 26 juni 2017 keurt de ACM het laatste gewijzigde voorstel voor een MCO-plan goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van CACM Verordening.

Alle regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

 

Documenten

Implementatiebesluit MCO-plan EPEX CACM Verordening (PDF - 599.32 KB)