Kruimelpad

Voorstel codewijziging aansluitvoorwaarden net op zee

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de voorwaarden elektriciteit. Met het voorstel worden aansluitvoorwaarden aan de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit toegevoegd voor aansluitingen op het net op zee. ACM legt dit voorstel nu ter inzage. Belanghebbende kunnen tot en met maandag 22 augustus 2016 reageren op het voorstel.

Wat houdt deze codewijziging in?

In de komende jaren worden naar verwachting tien windparken op zee aangesloten op het nog te bouwen net op zee. Deze aansluitingen moeten aan bepaalde technische eisen en voorwaarden voldoen. Dit codevoorstel voegt deze eisen en voorwaarden toe aan de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit.

Dit codevoorstel houdt zo veel mogelijk rekening met de bestaande codes en de Verordening 2016/631, doorgaans aangeduid met de Engelse titel als “Requirements for generators” of “RfG”. Deze Verordening wordt op 27 april 2019 in de nationale codes geïmplementeerd. De codewijziging beoogt om voor alle toekomstige windparken op zee dezelfde voorwaarden te hanteren.

Wat is de reden voor de codewijziging?

Op 1 april 2016 is een wetswijziging in werking getreden die een wettelijk grondslag biedt voor het aanleggen van het net op zee en het aanwijzen van een netbeheerder van het net op zee. De windparken die in de toekomst op het net op zee worden aangesloten moeten aan bepaalde voorwaarden en eisen voldoen.

Aangezien de eerste tender voor windenergie op zee al in april 2016 geopend werd, is vooruitlopend op deze codewijziging een uitgebreide consultatie onder de desbetreffende stakeholders gehouden over de technische en juridische voorwaarden. Dit heeft onder meer geresulteerd in een aantal eisen en voorwaarden die zijn toegevoegd aan de aansluit- en transportovereenkomsten. Door middel van dit codewijzigingsvoorstel worden de genoemde voorwaarden vanuit de bijlage overgebracht naar de Netcode elektriciteit en voor één artikel naar de Systeemcode elektriciteit.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?