Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank boete kartel sloopbedrijven Rotterdam (4 aanbestedingen)

De rechtbank Rotterdam heeft de boetes van ACM aan twee sloopbedrijven in stand gelaten.

De rechtbank Rotterdam vond het terecht dat ACM voor de vijf overtredingen boetes heeft opgelegd. De twee ondernemingen hadden al bezwaar gemaakt. De twee ondernemingen maakten zich schuldig aan ‘cover pricing’. Cover pricing is het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie tussen twee ondernemingen. Daarbij stemmen zij hun inschrijfgedrag vóór de aanbesteding af. Cover pricing tast eerlijke concurrentie bij aanbestedingen aan.

Achtergrond boetebesluiten

Bij vijf aanbestedingen voor sloopwerkzaamheden in de regio Rotterdam heeft ACM bij twee ondernemingen ‘cover pricing’ vastgesteld. De bedrijven spraken af dat één bedrijf bewust een hogere prijs aangaf zodat hij het project niet krijgt. Deze prijs lag ook boven de prijs van het andere bedrijf. Hiermee werd de kans verhoogt dat de andere bedrijf het werk wel zou krijgen. Dit gedrag heet ‘cover pricing’. De bedrijven wilden door deze manier van werken in beeld blijven bij de opdrachtgever.

Volgens ACM was er sprake van overtreding van artikel 6 van de Mededingingswet (Mw) en ACM heeft de beide ondernemingen een boete opgelegd.

Uitspraak van de rechtbank Rotterdam

De rechtbank is met ACM van oordeel dat bij alle vijf projecten door de twee ondernemingen concurrentiegevoelige informatie is uitgewisseld. Het ging met name om de inschrijfprijs en de onderliggende berekening. De ondernemingen hebben zich schuldig  gemaakt aan cover pricing. Volgens de rechtbank is cover pricing schadelijk voor de concurrentie bij aanbestedingen. Het is daarom niet nodig dat ACM onderzoekt of en hoeveel schade er is. Het gaat om een zogeheten ‘strekkingsbeding’.

De rechtbank overweegt dat bij deze vijf aanbestedingen de mededinging is beïnvloed. Er waren immers maar weinig partijen uitgenodigd voor deze aanbestedingen. De afspraken die de mededinging beperken zijn merkbaar op de concurrentie.

Verweer van ondernemingen

De ondernemingen hebben zich bij de rechtbank beroepen op de zogeheten bagatelbepaling uit de Mededingingswet. Dit is een uitzondering op het kartelverbod. Ondernemingen die verboden afspraken hebben gemaakt met een relatief kleine omzet of een relatief klein gezamenlijk marktaandeel zijn vrijgesteld van het kartelverbod.

De rechtbank oordeelde dat de aanbesteding als de relevante markt moet worden aangemerkt. Omdat grens om gebruik te kunnen maken van de bagatelbepaling niet is gehaald, kunnen de ondernemingen geen gebruik maken van de uitzondering op het kartelverbod.

Boetes

ACM heeft volgens de rechtbank terecht de overtredingen van de Mededingingswet vastgesteld. De rechtbank heeft de boetes aan de ondernemingen verlaagd omdat zij vindt dat ACM een te hoge ernstfactor heeft gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van de boetes.

Beroep mogelijk

Tegen deze uitspraak is voor partijen hoger beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).