Kruimelpad

Last onder dwangsom Nuon voor overtreden Wet handhaving consumentenbescherming

Nuon is een energieleverancier die haar klanten energie-gerelateerde producten en diensten aanbiedt. Via haar website www.nuon.nl biedt Nuon consumenten de mogelijkheid om een overeenkomst voor de levering van energie (hierna: leveringsovereenkomst) aan te gaan. Bij controle van deze website in de periode februari tot en met mei 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) overtredingen van de Wet handhaving consumentenbeschermingĀ geconstateerd. Nuon vermeldde de hoogte van de netbeheerkosten niet op duidelijke en begrijpelijke wijze en bovendien laat in het proces, gaf door middel van een rekenmodule misleidende informatie over de prijs en informeerde consumenten niet op duidelijke en begrijpelijke wijze over de uitoefening van het herroepingsrecht.

ACM heeft Nuon op 1 juni 2015 op de hoogte gesteld van haar voornemen om aan Nuon in verband met bovengenoemde geconstateerde overtredingen een last onder dwangsom op te leggen. OpĀ 10 juni 2015 heeft Nuon mondeling haar zienswijze op het voorgenomen besluit gegeven. Nuon heeft daarbij aangegeven herstelmaatregelen te hebben genomen en daarmee te hebben voldaan aan de last. ACM heeft de zienswijze en door Nuon getroffen maatregelen beoordeeld en komt in dit besluit tot het oordeel dat Nuon nog niet volledig voldoet aan de last zoals opgenomen in het voorgenomen besluit.

Daarom legt ACM aan Nuon een last onder dwangsom op. Nuon dient de last uiterlijk twee weken na dagtekening van dit besluit te hebben uitgevoerd. Voor elke dag na verloop van deze termijn dat Nuon geen uitvoering heeft gegeven aan deze last, zal Nuon een dwangsom verbeuren van EUR 2.500,- per dag met een maximum van EUR 125.000,--.