Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijziging Meetvoorwaarden Gas - LNB

Besluit tot wijziging van de voorwaarden

Dit besluit leidt tot het wijzigen van de Meetvoorwaarden Gas – LNB en betreft het actualiseren van de voorwaarden voor capaciteits- en kwaliteitsmetingen van gas in het landelijk gastransportnet en deze in lijn te brengen met de huidige praktijk.

ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de totstandkoming van het besluit.

Een ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van zes weken vanaf 4 januari 2013 ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben op grond van artikel 3:11 en artikel 3:15 van de Awb in deze periode de mogelijkheid gehad om hun zienswijzen op dit ontwerpbesluit schriftelijk en mondeling naar voren te brengen. ACM heeft geen zienswijzen ontvangen.

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan in de Staatscourant.

 

Documenten

Wijziging Meetvoorwaarden Gas - LNB (PDF - 254.98 KB)
 

Meer in deze zaak