Kruimelpad

Ontheffing Twence B.V. (voor elektriciteitsnet)

ACM heeft geen reacties op het ontwerpbesluit ontvangen. Op 26 september 2013 heeft ACM besloten om de ontheffingaanvraag te honoreren voor een periode van 10 jaar. Het definitieve besluit staat onder aan deze pagina. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om beroep tegen dit besluit aan te tekenen.

Twence B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt op 16 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen voor zijn elektriciteitsnet. Twence B.V. stelt eigenaar te zijn van een elektriciteitsnet, te Enschede. Op het net zijn drie afnemers aangesloten.

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan Twence B.V. een ontheffing wordt verleend.

ACM heeft op 6 mei 2013 de ontvangst van de aanvraag in de Staatscourant gemeld.

ACM is van plan een ontheffing te verlenen voor dit elektriciteitsnet. ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 29 juli 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 9 september 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit. Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, en secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 104312.

Op 2 september 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot 12 augustus 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat.de@acm.nl o.v.v. zaaknummer 104312.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in het najaar te publiceren.