Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktverkenning antenne-opstelpunten: nu geen grote knelpunten in markt als geheel

De ACM vindt het belangrijk dat de markt voor antenne-opstelpunten goed functioneert. Om de marktsituatie in kaart te brengen en de mogelijke knelpunten te identificeren, heeft de ACM een marktverkenning gedaan.

Er zijn momenteel ruim 10 duizend antenne-opstelpunten in Nederland. De toenemende behoefte aan capaciteit en dekking van mobiele netwerken vraagt van de mobiele-netwerkoperators (MNO’s) dat zij hun netwerken verder verdichten en uitbreiden. Daarnaast neemt met de introductie van elke nieuwe mobiele technologie de behoefte aan nieuwe antenne-opstelpunten toe.

Sommige marktpartijen hebben bepaalde risico’s aangegeven die de ontwikkeling van de markt kunnen belemmeren; onder meer dat het aanbod mogelijk achterblijft bij de vraag. Dergelijke ontwikkelingen kunnen een prijsopdrijvend effect hebben.

De ACM ziet in haar onderzoek niet direct aanwijzingen dat de risico’s die door marktpartijen zijn genoemd zich op dit moment in brede zin voordoen.

Wijzigingen Telecommunicatiewet

In maart 2022 is de Telecommunicatiewet (Tw) gewijzigd door de implementatie van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (Telecomcode). Deze wijzigingen houden onder meer in dat naast MNO’s ook andere typen aanbieders van antenne-opstelpunten moeten instemmen met redelijke verzoeken tot medegebruik. Dit betekent dat de marktpartijen zelf afspraken kunnen maken over onder meer de uitvoering van de werkzaamheden en de hoogte van de vergoeding voor het medegebruik. Voor specifieke problemen ziet de ACM de bevoegdheid tot geschilbeslechting als geschikt instrument om eventuele incidentele problemen op de markt voor antenne-opstelpunten op te lossen.

 

Documenten

Marktverkenning antenne-opstelpunten (PDF - 358.88 KB)