Kruimelpad

Besluit

Implementatiebesluiten CCM en CNTC BritNed - CACM Verordening

06-12-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de voorstellen van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) voor de capaciteitsberekeningsmethodologie en nettotransmissiecapaciteitsaanpak goed. Het bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 20 van de CACM Verordening een methodologie opstellen voor de berekening van de capaciteit in de Channel regio voor de day-ahead- en intradaymarkt. Op 27 september 2018 ontving de ACM hiervoor een definitief voorstel van BritNed. De methodologie maakt gebruik van gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak. Dit wijkt af van de voorkeursaanpak daarom heeft BritNed ook een voorstel voor deze aanpak ter goedkeuring voorgelegd.

Goedkeuring

In de besluiten van 4 december 2018 keurt de ACM de voorstellen voor de capaciteitsberekeningsmethodologie en de nettotransmissiecapaciteitsaanpak goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Zie de mededeling in de Staatscourant op Overheid.nl .